Handelsbetingelser

Priser og betaling Din pris bliver udregnet på baggrund af de informationer du opgiver om din bolig når du gennemfører købet. Hvis der er fejl i disse informationer, er TK køl & klima ikke ansvarlig for evt. prisafvigelser. TK køl & klima forbeholder sig retten til at fakturere 50% af den samlede pris før installationsdatoen. De resterende 50% faktureres ved installationsbesøgets afslutning. Ved ordreafgivelse, bekræfter du at du har læst handelsvilkårene. Priser er opgjort i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms. Du kan betale med kontooverførsel eller søge finansiering gennem Santander. Hvis du vælger finansiering, overgår din betalingsaftale til Santander Bank. Når lånet er godkendt, starter TK køl & klima installationsprocessen. Prisens indhold fremgår af tilbuddet. Tillægsomkostninger: • Bortskaffelse af nuværende fyringsenhed • Afblænding eller opgravning af evt. olietank. • Ekstra rør- og kabelmeter. • Nedgravning af rør. • Bortskaffelse af nuværende fyringsenhed, der ikke forefindes på stueplan. Tillægsomkostninger vil blive estimeret efter køber har accepteret TK køl & klima tilbud. I tilfælde af, at tillægsomkostningerne overstiger købers budget, kan køber annullere købet. Tilskud Ansvaret for evt. ansøgning af tilskud påfalder køber. Det er købers ansvar, at søge tilskudsmidlerne rettidigt (ansøgningen skal være godkendt før TK køl & klima bestiller komponenterne til installationen). Ansøgningen om tilskudsmidlerne foregår uden involvering af TK køl & klima, som derfor på ingen måde ansvarlig for udbetaling eller manglende udbetaling af tilskudsmidler. Ansvar Ift. virkningsgraden af varmepumpeløsningen udvælger TK køl & klima på baggrund af de informationer køber opgiver på købstidspunktet. TK køl & klima er derfor ikke ansvarlig for en eventuel utilfredsstillende virkningsgrad på baggrund af fejlinformation i købsprocessen. I tilfælde af utilfredsstillende virkningsgrad vil TK køl & klima rådgive om eventuelle forbedringer. Omkostninger for disse forbedringer tilfalder køber. TK køl & klima er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser eller andre indirekte tab og følgevirkninger af en defekt varmepumpeløsning, medmindre køber kan dokumentere, at TK køl & klima har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Eventuelle skader på personer eller ting som følge af en defekt er TK køl & klima alene ansvarlig i det omfang, ansvaret følger af ufravigelige lovregler. Ved tvivlsspørgsmål henvises til “AB-Forbruger” – Energistyrelsens regler for beskyttelse af forbrugere i forbindelse med byggearbejde
Service Det er lovpligtigt at få foretaget et årligt serviceeftersyn på varmepumper med en beholdning af kølemiddel på +1.001 gram. Serviceeftersynet er derfor lovpligtigt på TK køl & klimas varmepumpeløsning. TK køl & klima har ret til at overdrage serviceaftalen til 3. part. Det er købers ansvar at overholde det årlige serviceeftersyn. Hvis ikke serviceeftersynet overholdes bortfalder garantien. TK køl & klima forbeholder sig retten til at kontakte køber for at tilbyde et eftersyn. Ved indgåelse af servicekontrakt med TK køl & klima, tager TK køl & klima ansvaret for at det årlige serviceeftersyn foretages rettidigt. Garanti TK køl & klima følger producentens garantiordning. TK køl & klima kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for afledte omkostninger på garantisager – eksempelvis håndværksmæssigt arbejde, tilretninger af bygninger og lign. Levering og installation Leveringsomkostningerne af varmepumpeløsningen er inkluderet i prisen. Installationen finder sted efter aftale. Reklamation Du har 2 års reklamationsret. Afhængig af situationen kan du derfor få reparationer, pengene retur eller et afslag i prisen i denne periode. Det er dog et krav at reklamationen vurderes berettiget, og at fejlagtig brug eller skadeforvoldende adfærd ikke ligger til grund for reklamationen. Reklamationen skal desuden være rettidig og foretages umiddelbart efter, du har opdaget manglen. TK køl & klima kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for et reklameretdriftstab. Der kan efter installationen ikke reklameres over varmepumpeløsningens udseende, udformning eller placering. Køber kan kontakte [email protected] for at foretage en reklamation. Køber skal oplyse: Navn Adresse Fejlbeskrivelse Dernæst vil en af TK køl & klima servicemedarbejdere kontakte dig til en indledende telefonsamtale. Hvis der ikke findes en løsning telefonisk, besigtiger servicemedarbejderen din varmeløsning og udbedrer reklamationen (hvis nødvendigt). Forsøger du (eller en tredje part) at udbedre reklamationen uden assistance fra TK køl & klima, bortfalder reklamationsretten. TK køl & klima dækker rimelige transportomkostninger i forbindelse med reklamationen. Ændringer TK køl & klima tager forbehold for tryk- og prisfejl. TK køl & klima er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til [email protected], nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for TK køl & klimas kontrol. TK køl & klima forbeholder sig retten til at ændre Salgs- og leveringsbetingelser. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på tk-klima.dk Lov og værneting Enhver tvist der opstår mellem køber og TK køl & klima, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret. Hvis køber har nogen spørgsmål, er køber altid velkommen til at rette henvendelse til [email protected]